කෙසෙල් කදන් මත වගාව.

මෙම කෙසෙල් කදන් මත වගා කිරීම ඉන්දුනීසියාවේ ඉතා ප්රචලිත ක්රමයකි.

🍀කෙසෙල් වගා කර තිබියදීම කෙසෙල් කද මත වෙනත් පැලෑටි බෝග වගා කිරීම හෝ වගාවෙන් ඉවතලන කෙසෙල් කදන් මත පැලෑටි බෝග වගා කිරීම ලෙස දෙයාකාරයකට මෙය සිදු කරයි.
🍀කෙසෙල් කදෙහි ජලය සහ පැලෑටි පෝෂක විශාල වශයෙන් අන්තර්ගතයි.එය උපයෝගී කරගෙන වගා කිරීම මෙහිදී සිදු වේ.
🍀කෙසෙල් වගා කර තිබියදීම කෙසෙල් කද මත වගා කරන විට කෙසෙල් බඩයට හානි නොවන අයුරින් කුඩා සිදුරක් කදේ සාදා එයට කොම්පෝස්ට් එක් කර කුඩා,කෙටි මූල පද්ධතියක් සහිත බෝග වල තවාන් පැල හෝ බීජ සිටුවීම කරයි. පැල 30-40cm අතර පරතරයකින් සිටුවීම කල යුතුයි.මේ සිටුවන පැල සදහා වෙනම පොහොර,ජලය යෙදීමක් කිරීමට අවශ්ය නොවේ.කෙසෙල් වගාව සදහා යොදන අමුද්රව්ය ප්රමාණවත් වේ. මේ මගින් කෙසෙල් වගාකරුවන්ගේ ආදායම ඉහල නංවා ගත හැක. භූමියෙන් උපරිම ප්රයෝජනයක් ලබා ගත හැක. මෙලෙස ප්රධාන වශයෙන් සලාද වගා කිරීමට පෙලඹී ඇත. ඊට අමතරව ලූණූ,අතුගෝවා,පලා වර්ග ද වගා කල හැක.තමන්ගේ කැමැත්ත අනුව කෙටි මූල පද්ධතියක් සහිත බෝග මෙලෙස වගා කල හැක.
🍀වගාවෙන් ඉවතලන කෙසෙල් කදන් මත පැලෑටි බෝග වගා කිරීමේදී සිරස් හා තිරස් ලෙස වගා කල හැකියි. මෙහිදී කෙසෙල් බඩය ගැන සැලකිලිමත් විය යුතු නැත.ඉහත අයුරින්ම සිදුරක් සාදා එයට කොම්පෝස්ට් එක් කර බීජ හෝ පැල සිටුවීම කල හැක.මෙහිදී දිග කෙසෙල් කද කැබලි වලට කපා හෝ එලෙසම තිබියදී වගා කල හැක. ඕනෑම බෝගයක් මෙලෙස වගා කල හැක. තරමක් විශාල බෝග වගා කරන විට සදන සිදුර පිලිබද සැලකිලිමත් විය යුතුයි. මෙම ක්රමයට වගා කරන විට දින 3-5කට වරක් තෙතමනය පරීක්ෂා කර ජලය යෙදිය යුතු වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *