ගෙවත්තේ ස්ට්‍රෝබෙරි වවමු

🍓ඉතා ප්‍රනීත රසයෙන් යුත් ස්ට්‍රෝබෙරි , කෙටි කලකින් අස්වැන්නක් ලබා ගත හැකි පළතුරු බෝගයකි. 🍓ස්ට්‍රෝබෙරි යනු ඵලයක් ලෙසින් සැලකුවද සැබැවින්ම එය ඵලයක් නොව ස්ට්‍රෝබෙරි පුෂ්පයේම කොටසකි. 🍓ස්ට්‍රෝබෙරි යනු Fragaria ගණයේ ස්වාභාවිකව දෙමුහුන් වූ ශාකයකි . 🍓උතුරු හා උතුරු මැද ඇමරිකාව ස්ට්‍රෝබෙරි වල නිජබිම වේ. 🍓ගෙවතු වගාවන් වලදී ස්ට්‍රෝබෙරි පෝච්චිවල,බදුන්වල වගාකිරීම සිදුකරයි. අවශ්‍ය දේශගුණය. 🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓 🍓සීතල … Continue reading ගෙවත්තේ ස්ට්‍රෝබෙරි වවමු