කුඩා ගෙවත්තක වගාවේදී හිරු එළිය ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න

පවතින ස්වභාවික පරිසරයේ ම ගෙවත්තක් නිර්මාණය කිරීමේදී ඉඩමේ ප‍්‍රමාණය බලපායි. ලොකු ගස් තිඛෙන ඉඩමකදී නම් අව්ව වැටෙන සහ නොවැටෙන තැන් අනුව බෝග වගා කිරීමට තෝරාගත යුතුයි. ඒ අනුව විශාල ගස් තිඛෙන තැන්වල සෙවන පි‍්‍රය ශාක වගා කළ හැකියි. අඹ වැනි පලතුරු ගස් කප්පාදු කළ හැකියි. එසේ නොවුණ කල ගස් විශාල ලෙස වැසීමෙන් පොළොවට වැටෙන හිරු … Continue reading කුඩා ගෙවත්තක වගාවේදී හිරු එළිය ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න