ගෙදරම රතු ළුුණු වවාගමු

මල්පෝච්චියක් හෝ නිවසින් අබලි ද්‍රව්‍ය ලෙස බැහැර කරන, ප්ලාස්ටික් භාජන හෝ කැඩුණ හට්ටි-මුට්ටි හෝ රිජිෆෝම් පෙට්ටියක් හෝ කැඩුණ බේසමක් වැනි භාජනයක් ඔබට සොයා ගන්න පුළුවන් නේද? ඔබ සොයාගත් භාජනයේ අඩියේ, වතුර බැසයන්න සිදුරු කිහිපයක් කරන්න. මෙම සිදුරෙහි භාජනයේ ඇතුළු පැත්තෙන් ගඩොල් කැබලි හෝ උළු කැබල්ලක් තබන්න. දැන් වැලි කොටස් එකක්ද, කොම්පෝස්ට් පොහොර හෝ ගොම පොහොර කොටස් දෙකක් සහ … Continue reading ගෙදරම රතු ළුුණු වවාගමු