වට්ටක්කා, බටානා ගෙවත්තේ වවමු.

🔹මෙම බෝග මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර් 500 දක්වා වූ ප්‍රදේශවල වියළි හා අතරමැදි කලාපයේ සාර්ථකව වගාකළ හැකිය. 🔹හොඳින් ජලය බැස යන කාබනික ද්‍රව්‍ය අඩංගු පසක හොඳින් වැවේ. 🔹බිම් සැකසීම බිම සිටුවන විටදී සෙන්ටිමීටර් 20 – 30 ගැඹුරට පස පෙරළා තරමක් රළු වයනයක් ඇතිවන පරිදි කැට පොඩිකර ගන්න. දිග පළල හා ගැඹුරට සෙන්ටිමීටර් 30 බැගින් වන … Continue reading වට්ටක්කා, බටානා ගෙවත්තේ වවමු.