වට්ටක්කා – Pumpkin

වට්ටක්කා - pumpkin
ජීව විද්‍යාත්මක නාමය කුකර්බිටා මැක්සිමා – Cucurbita maxima
කුලය කුකර්බිටේසි
නිර්දේශීත ප්‍රභේද ·        ඒ.එන්.කේ. රුහුණු

 

§  ගෙඩි ඒකාකාරී හැඩයකින් යුක්තය.

§  ප්‍රමාණයෙන් කුඩාය (කි.ග්‍රැ. 2-2 ½) කෙටි කාලීන ප්‍රභේදයකි(මාස 2-2 ½).

§   කෙටි වර්ෂා කාලයේ

 

වගා

 

 

කිරීමට යෝග්‍යය.

§  කුඹ්‍රරු ඉඩම් වල,  කන්න අතර

 

කාලයේ ද වගාවට සුදුසුය.

§  පිට පොත්ත ඝනය, මදය කහ පාටය, ප්‍රවාහ

 

නය කිරීමට ඉතා පහසුය.

 

·       දේශිය වර්ග

 

§  හැඩය හා ප්‍රමාණය විවිධාකාරය.

§   කන්නයට පමණක් වගා කළ හැකිය.

§  මදයේ පැහැය, කහ සිට තැඹිලි දක්වා වෙනස් වේ.

 

දේශගුණීක අවශ්‍යතා ·        මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර් 500 දක්වා වූ ප්‍රදේශ ව

 

ල වියලි හා අතරමැදි කලාපයේ වගා කල හැකි බෝගයකි.

පස ·        හොදින් ජලය බැස යන කාබනික ද්‍රව්‍ය අඩංගු පසක හොදින් වැවේ.

·        යෝග්‍ය පී.එච්.පරාසය 5.5-7.5 වේ.

බිම සැකසීම ·        සෙ.මී. 20-30 ගැඹුරට පස පෙරල‍ා තරමක්

 

රළු වයනයක් ඇතිවන පරිදි කැට පොඩි කර ගන්න.

·        දිග පළල හා ගැඹුර සෙ.මී.30 බැගින් වන පරිදි වළවල් සකස්කර ගන්න.

·        දිරූ කාබනික ද්‍රව්‍ය කි.ග්‍රෑම් 05ක් එක් වළකට එකතු කර මතුපිට පස සමග මිශ්‍ර කරන්න.

·         ඒ මිශ්‍රණයෙන් පොළව මට්ටමේ සිට සෙ.මී. 10ක් උසට වල පුරවන්න

 

බීජ අවශ්‍යතාවය

 

 

හෙක්ටයාරයකට බීජ කි.ග්‍රෑම් 01යි.
සිටුවීමේ කාලය 1.   රුහුණු වර්ගය

ජලය සැපයීම කළ හැකිනම් ඕනෑම කාලයක සිටුවීම කළ හැක.

2.   දේශීය වර්ග

නියම කන්නයට වගා කිරීම වඩා සාර්ථකය

 

බීජ සිටුවීම ·       යල – මැයි මසදී

·       මහ – ඔක්තෝබර් මසදී

 

ජල සම්පාදනය ·       බීජ පැලවී අවසන් වන තෙක් දිනපතා ජලය යොදන්න. පසුව දින 5-7ට වරක් ජලය යෙදීම සෑහේ.

 

අස්වැන්න නෙලීම ·       ගෙඩි මත පිටිමය ස්වභාවයක් දිස්වන විට නෙ

ලා ගන්න

අස්වැන්න ·       සෑම වර්ගයකම අස්වැන්න හෙක්ටයාරයකට කි

.ග්‍රෑම් 15000-25000 පමණ වේ.

පසු අස්වනු කටයුතු ·       හොදින් මෝරන ලද ගෙඩි වියළි ස්ථානයක මාස 6-8 ක කාලයක් ගබඩා කර තබාගත හැක.

 

උපුුුුුුුුටා ගැනීම  සහ ස්තූතිය – krushikarmaya.lk

පෝෂ්‍ය පදාර්ථ රැසක් සහිත වට්ටක්කා වගාව  – https://ceylonseeds.com/pumpkin-plantation-with-a-lot-of-nutrients/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *