ශ්‍රී ලංකාවේ ගම්මිරිස් වගාව.

ශ්‍රී ලංකාවේ ගම්මිරිස් වගාව Piperaceae කුලයට අයත් ගම්මිරිස් කුළුබඩු වර්ග අතර ප‍්‍රමුඛස්ථානයක් හිමිකරගන්නා ඖෂධීය ගුණයන්ගෙන් යුත් අපනයන බෝගයකි. ගම්මිරිස් ඔබේ ගෙවත්තේම වගා කරගනිමින් අරපිරිමැස්මක් ද කරගත හැකියි. ගෙවතු වගා කිරීමේදී ගම්මිරිස් පඳුරු කිපයක් එකවර වගා කර ගැනීම වඩාත් සුදුසුය. නිසි කළට වේලාවට වගාකරගත හොත් ගම්මිරිස් වගාව ඉතා පහසුය. ගෙවත්තක ගම්මිරිස්පැළ කීපයක් වගා කරගන්නේ කෙසේදැයි ඇතැම් අය … Continue reading ශ්‍රී ලංකාවේ ගම්මිරිස් වගාව.