වී වගාවේ පැළ මැක්කාගේ හානිය

🍀කෙටි කාලීන වී ප්රභේදවලට පැළ මැක්කන්ගෙන්වන හානිය ඒවායේ අස්වනු කෙරෙහි සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති කරයි.

දැනට වගා කෙරෙන වැඩි අස්වනු වී ප්රභේද සියල්ලම පාහේ පැළ මැක්කාගේ හානියට ගොදුරු වේ. පැරණි කෙටි කාලීන වී ප්රභේද බොහොමයක ඔරොත්තු දීමේ ලක්ෂණ අන්තර්ගත වී ඇත.

පාලනය

✍️කන්නයට වගා කිරීම සහ යාය එකවර වගා කිරීම.
✍️හානියේ මුල් අවස්ථාවේදී කුඹුරු ජලයෙන් යටකර දින 2-3ක් තබා ජලය කපා හැරීම හා ජලය සීමිත කුඹුරුවලදී 8-10cm උසට ජලය බැඳ පෝරුවකින් ගොයම් පැළ ජලයට වැටෙන සේ ඇදගෙන ගොස් ජලය කපා හැරීම.

✍️ප්රමාද වී වගාව ආරම්භ කරන අවස්ථාවලදී සහ වසංගත තත්ව ඇති ප්රදේශවලදී බීජ ප්රතිකාර කිරීම. මේ සඳහා 70% WS ඉමිඩක්ලෝප්රිඩ් හෝ 70% WS තයොමෙතොක්සාම් යන එක් කෘමිනාශකයකින් ග්රෑම් 20ක් ජලය මිලි ලීටර් 500ක දියකර සාදාගත් මිශ්රනය පොගවා ගත් බිත්තර වී කිලෝ ග්රෑම් 100ක් සමඟ මිශ්ර කර යහන් කිරීම.
✍️හානිය තවදුරටත් තිබේ නම් නිර්දේශිත කෘමිනාශක යෙදීම.

ස්භාවික දියර පොහොරක් සහ කෘමිවිකර්ශකයක එකතුවක්.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *