බණ්ඩක්කා වගාව

විද්‍යාත්මක නාමය ඇබෙල්මොස්චස් එස්කියුලැන්ටස්
කුලය මැල්වේසි

 

නිර්දේශිත ප්‍රභේද ·        එම්. අයි-5

 •  වියළි කාපාපයේ මාස් කන්නය සදහා ද අනෙක් කලාපවල යල මහ කන්න දෙකන්නයටම යෝග්‍ය වේ.
 •   කරල් ලා කොල පැහැයට හුරුය.
 •  පත්‍ර ව්ව්ත්‍ර වෛරස් රෝගයට පත්‍ර වේ.
 •   දින 55-60කදී පළමු අස්වැන්න නෙලා ගත හැක.

·       එම්. අයි-7

 •   වියළි කලාපයේ යල් කන්නය සදහා ද අනෙක් කලාපවල යල මහ දෙකන්නයටම යෝගය වේ.
 •   කරල් ලා කහ පැහැතිය.
 •   පත්‍ර විවිත්‍ර වෛරස් රෝගට පාත්‍ර වේ.
 •   දින 55-60කදී පළමු අස්වැන්න නෙලා ගත හැක.

·       හරිත

 •   තෙත් කලාපයට වඩා වියළි කලාපයේදී වඩාත් හොද වර්ධනයක් පෙන්වයි.
 •   යල මහ දෙකන්නය‍‍ටම යෝග්‍ය වේ
 •  කරල් කොල පැහැතිය
 •  පත්‍ර විවිත්‍ර වෙවරස් රෝගයට ඹරෝත්තු දෙයි.
 •   දින 50 කදී පළමු අස්වැන්න නෙලා ගත හැක.

 

 

සිටුවන කාලය මහ කන්නයෙදි සැප්තැම්බර් මස මුලසිට ඹක්තෝබර් මස මුල සිට දක්වාත්, යල කන්නයෙදී අප්‍රේල් මස සිට මැයි මස මුල දක්වාත් වගාව ඇරඹීම සදහා සුදුසුය.

 

පරතරය ·       සෙ.මී. 90×60 පරතරයට සෙ.මී. 30ක් පමණ උස, පළල හා ගැඹුර ඇති වලවල්වල සකස් කර ඒවා දිරා පත් වූ ගොම පොහොර හෝ කොම්පෝස්ට් වලින් පුරවා ගැනීමෙන් පසු බීජ 3-4ක් බැගින් එක වලක සිටුවන්න.

·       බීජ ප්‍රරෝහණය වේගවත් කිරිම සදහා.් බීජ සිටුවීමට පෙර 24ක කාලයක් ජලයේ පොවන්න.

·       බීජ සිටුවා සති 2කට පසු එක් වලක නීරෝගී ශක්තිමත් පැල 2ක් බැගින් ඉතිරිවන සේ වැඩි පැල ඉවත් කර ගන්න.

අස්වනු නෙලීම ·       බීජ සිටුවා දින 50-100 දක්වා කාලය තුල වාර කිහිපයක් අස්වනු නෙලිය හැක.

·       ගුණාත්මය පවත්වා ගැනීම සදහා දිනක් හැර දිනක් ලපටි කරල්වල නටුව පිහියකින් කපා නෙලා ගන්න.

·       අස්වැන්න සාමාන්‍යයෙන් හෙක්ටයාරයකට මෙට්‍රික් ටොන් 10-15ක් පමණ අස්වැන්නක් ලබාගත හැකිය.

·       කරල් නෙලා ගත් පසුව තද සුර්යාලෝකයට නිවාරණය නොකරන්න.

·       රෝග හා තෘමි හානිවල ලක් වූ කැල්, විකෘති හැඩයක් සහිත හා මේරු කරල් තෝරා ඉවත් කර ගන්න.

 

ඖෂධ ගුණ
 • දණහිස් වේදනාවට
 • අතපය හිරිවැටීමට

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *