කුරුඳු

කුරුඳු Cinnamomum zeylanicum Blume කුලය: Lauraceae ඉතිහාසය කුරුඳු යනු ලෝරේසියේ කුලයට අයත් Cinnamomum zeylanicum බහු වාර්ෂික ශාකයේ වියළන ලද පොත්තයි. සැබෑ කුරුඳු ශ්‍රී ලංකාවට ආවේණිකය. කුරුඳු මුලින් වගා කරනු ලැබූයේ ශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍යම කඳුකරයේ වනාන්තර ආශ්‍රිතවය. කුරුඳු වල ඉතිහාසය ක්‍රි.පූ. 2800 ක් පමණ වන අතර එය චීන ලේඛනවල “ක්වායි” ලෙස සඳහන් කර ඇත. පුරාණ රෝමයේ මෝසෙස් තමා ආලේප … Continue reading කුරුඳු