ගොටු කොළ වගාව (Centella asiatica)

වර්ග
01.පඳුරු ආකාරය
02.වැල් ආකාරය
(අ )යෝධ ගොටුකොළ
(ආ)සාමාන්‍ය ගොටුකොළ
(ඇ)හීන් ගොටුකොළ
(ඈ)සලාද ගොටුකොළ

පරතරය
පඳුරු ආකාරය
යෝධ ගොටුකොළ 20cm*20cm

වැල් ආකාරය
මධ්‍යම ප්‍රමානයේ පත්‍ර සහිත 15cm*15cm

බිම් සැකසීම
තෝරා ගනු ලබන බූමිය ජලය රඳා නොපවතින බූමියක් විය යුතුය.
උස් වූ පාත්ති සකස් කරගැනීම සඳහා පස සකස් කරගත යුතුය.

පොහොර යෙදීම(අක්කර කාලක වගාවක් සඳහා)
මේ සඳහා කාබනික පොහොර බහුලව යොදාගැනීමට උත්සුක වන්න.
පාත්ති සකස් කිරීමේදී පස් සමග කාබනික පොහොර මිශ්‍ර කරගන්න.
සත්ව මල බාවිතා කිරීමේදී අවම මාස තුනක් වත් පරන වූ විට යොදන්න.
ගොම
කුකුල් පොහොර
කොම්පෝස්ට් සහ කොල පොහොර බාවිතා කල හැකිය.
බහුල වශයෙන් යොදාගනු ලබන්නේ කුකුල් පොහොරයි.
අවශ්‍ය විටකදී රසායනික පොහොරද සුදුසු පරිදි යොදාගත හැකිය.

රසායනික පොහොර යෙදීම
මූලික පොහොර
පැළ සිටුවීමට දින දෙකකට පෙර පහත ලෙස පොහොරයෙදිය හැක
යූරියා 9kg
TSP 13.5kg
MOP 10kg

මතුපිට යෙදීම
01.සිටුවා සති හතරකට පසු යූරියා 9kg
02.අස්වනු නෙලීමකට පසුව යූරියා 4.5kg සහ පොටෑෂ් 1.5kg
03.මාස හයකට වරක් TSP 6.5kg

රෝග හා පලිබෝධ
වයිරස් රෝග
කොළ පුල්ලි රෝගය
මුල් කුණු වීමේ රෝගය
හිටු මැරීම

රෝග පාලනය(පත්‍ර ආහාරයට ගැනීම නිසා රසායනික පාලනය අවම කල යුතුය.)
රෝගී ශාක ඉවත් කිරීම
වල් මර්ධනය සහ වගාව පිරිසිදුව පවත්වා ගෙන යාම
හොඳින් හිරු එලිය වැටීමට සැලැස්වීම
නීරෝගී රෝපන ද්‍රව්‍ය බාවිතය
පසේ ජල වහනය දියුනු කිරීම
නිර්දේශිත පොහොර ප්‍රමානය පමනක් බාවිතය
බෝග මාරුව

කෘමි හානි
යුශ උරාබොන මකුණා
වටපනු හානිය

පාලනය
වටපනු හානිය පාලනයට නීරෝගී පැල සිටුවීම
කුකුල් පොහොර බාවිතය
බෝග මාරුව
නිර්දේශිත පොහොර ප්‍රමානය පමනක් බාවිතය

අස්වනු නෙලීම
හොඳින් නඩත්තු කල වගාවකින් සිටුවා දින 100 න් පමන පසුව පලමු අස්වැන්න ලබාගත හැකිය.
අක්කර කාලකින් ටොන් 1-1.5 පමන.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *