‍ගෙවත්තේ බී‍ට්රූට් වගා කරමු

💥💥💥ප්‍රභේද💥💥💥 ක්‍රිම්සන් ග්ලෝබ් (දෙමුහුම් නොවන) පැළ සිටුවා දින 70-90 දී අස්වනු නෙළාගත හැකිය. බීට් අලය බාහිරව රතු දම් පැහැතිවන අතර ඇතුලතින් තද රතු දම් පැහැති වේ. අලයේ මැද කොටස ලා රතු පාට වේ. 💥රෙඩ් ඒස් (දෙමුහුම්) පැළ සිටුවා දින 70-80 දී අස්වනු නෙළාගත හැකිය. 💥රෙඩ් ඊගල් (දෙමුහුම්) පැළ සිටුවා දින 70-80 දී අස්වනු නෙළාගත හැකිය. … Continue reading ‍ගෙවත්තේ බී‍ට්රූට් වගා කරමු