ගෙදර පෝච්චියේ බෝංචි වවමු.

🔹බෝංචි බීජ, බීජ අලෙවිසැල් වලින් ලබා ගැනීමට හැකියි. 🔹වැල් බෝංචි ආකාර සිටුවන විටදී ආධාරක සැපයීම කල යුතුයි. 🔹බදුන් වල සිටුවන විටදී බදුන් මිශ්‍රනය ලෙස මතුපිට පස්, කොම්පෝස්ට්, වියලි ගොම පොහොර යොදා ගන්න. 🔹 බිම සිටුවන විටදී බිම් සැකසීම අඩියක් පමණ ගැඹුරට පස පෙරලා හොඳින් කැට පොඩිකර ගන්න. 🔹පරතරය පඳුරු බෝංචි සඳහා :- පේලි අතර පරතරය සෙන්ටිමීටර් … Continue reading ගෙදර පෝච්චියේ බෝංචි වවමු.