ගෙදර පෝච්චියේ බෝංචි වවමු.

🔹බෝංචි බීජ, බීජ අලෙවිසැල් වලින් ලබා ගැනීමට හැකියි.

🔹වැල් බෝංචි ආකාර සිටුවන විටදී ආධාරක සැපයීම කල යුතුයි.

🔹බදුන් වල සිටුවන විටදී බදුන් මිශ්රනය ලෙස මතුපිට පස්, කොම්පෝස්ට්, වියලි ගොම පොහොර යොදා ගන්න.

🔹 බිම සිටුවන විටදී බිම් සැකසීම
අඩියක් පමණ ගැඹුරට පස පෙරලා හොඳින් කැට පොඩිකර ගන්න.

🔹පරතරය

පඳුරු බෝංචි සඳහා :-
පේලි අතර පරතරය සෙන්ටිමීටර් 40 ක් සහ පැළ අතර පරතරය සෙන්ටිමීටර් 10 ක් (සෙන්ටිමීටර් 40 x සෙන්ටිමීටර් 10)

වැල් බෝංචි සඳහා :-
පේලි අතර පරතරය සෙන්ටිමීටර් 45 ක් සහ පැළ අතර පරතරය සෙන්ටිමීටර් 30 ක් (සෙන්ටිමීටර් 45 x සෙන්ටිමීටර් 30)

🔹බීජ සිටුවීම සහ පැළ තුනී කිරීම
එක් වළකට හෝ එක් බදුනකට බීජ 3 – 4 ක් එකිනෙකට තරමක් දුරින් සිටුවන්න.
බීජ පැළවී සති 2 කින් නිරෝගී ශක්තිමත් පැළ දෙකක් ඉතිරි වන සේ අනෙක් පැළ ප්රවේශමෙන් ගලවා ඉවත් කරන්න.

🔹ආධාරක සැපයීම සහ වැල් පුහුණු කිරීම
පැල වල වයස සති 2-3 වූ විට වැල් බෝංචි සඳහා ආධාරක සිටුවීම අවශ්ය වේ.
මේ සඳහා අඩි 7 ක් පමණ උස කෝටු එක් වළකට එක කෝටුව බැගින් වල ආසන්නයෙන් සිටුවා වැල් ඇදෙනවාත් සමඟම කෝටුවට වැල් පුහුණු කරන්න.

🔹පොහොර යෙදීම
හොඳින් දිරාපත් වූ කාබනික පොහොර යොදා හොඳින් පසට කලවම් කරන්න. එයට අමතරව
පැළ මතුවී සති 3 දී නැවත පොහොර එක් කරන්න.

🔹ජල සම්පාදනය
පසේ තෙතමනනය උචිත අයුරින් පවත්වා ගැනීමෙන් වැඩි අස්වැන්නක් ලබාගත හැකිය. වර්ෂාපතනය අඩුවිට ජල සම්පාදනය කළ යුතුය. මල් හා කරල් හටගන්නා කාලයේදී විශේෂයෙන් ජල සම්පාදනය කිරීම වැදගත් ය.

🔹වල් පැළෑටි පාලනය
පොහොර යෙදීමට පළමුව වල් මර්ධනය කරන්න.
සෑමවිටම වගාව වල් පැළෑටි වලින් තොරව තබා ගැනීමෙන් රෝග හා පළිබෝධ අවම කරගත හැක.

🔹රෝග පලිබෝධ පාලනය සදහා පරිසර හිතකාමී ස්වචාවික ක්රම භාවිතා කරන්න.

🔹අස්වනු නෙළීම
පඳුරු බෝංචි දින 45 කින් පමණද වැල් බෝංචි දින 60 කින් පමණද අස්වැන්න නෙළිය හැකිය. කරල් මේරීමට කලින් අස්වැන්න නෙළා ගත යුතුයි. සතියකට වරක් ද අස්වැන්න නෙළිය යුතුය.

ස්තූතිය සහ උපුටා ගැනීම

Facebook.com

One thought on “ගෙදර පෝච්චියේ බෝංචි වවමු.

  1. Pingback: එක්ව වගා කල හැකි නොහැකි එලවලු – Ceylon Seeds

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *