තක්කාලි වගාවේ රෝග පාලනය

රෝගය රෝග ලක්ෂණ පාලනය
01.  දිලීර මැලවීම

දිලීර වර්ග කිහිපයක් නිසා ඇති වේග

·        ගස මැලවී යයි

·        ගසේ පාමුල කුණු වී යයි

·        සමහර වි‌ට මුල් පාමුල කොටසේ සුදු පාට දිලීර දැකිය හැක.

·        කාණු ගැඹුරු කර හොදින් ජලය බැස යාමට සලස්වන්න
02.  බැක්ටීරියා හිටු මැරීම

පසේ ඇති බැක්ටීරියාවක් මගින් ඇති වේ.

·        ගසේ පාමුල හෝ මුල් කුණුවීමක් පිටතින් දක්නට නොලැබේ

·        පස මට්ටමට අගලක් පමණ උඩින්කද කපා පිරිසිදු වතුර භාජනයකට දැමූ පසු කිරිලාට නූල් මෙන් බැක්ටීරියා පිටතට පැමිණේ නම් මෙය බැක්ටීරියා හිටු මැරීම බව ස්ථීරවම නිගමනය කළ හැක.

·        පැල මැලවී සුදු වේ.

·        කාණු ගැඹුරු කර හොදින් ජල වහනය ඇති කරන්න.

·        ප්‍රතිරෝධී වර්ග වගා කරන්න. KWR ඉතාමත් ප්‍රතිරෝධීය.  T – 146 තරමක් මෙයට ප්‍රතිරෝධී වේ.

·        පසට කැබනික පොහොර යොදන්න.

03.  අංගමාරය ·        කොලවල හා කදේ දුඹුරු හෝ කලුපාට පුල්ලි ඇති වේ.

·        ඒ්වා වැසි හෝ මීදුම සහිත කාලගුණයේදී ඉක්මණින් විශාල වී කුණු වී යයිග

·        පුල්ලි වලට උඩින් ඇති ගසේ කොටස් කඩා වැටීම හෝ මැලවීම සිදුවේ.

·        යූරියා වැඩියෙන් නොයොදන්නග

·        නිර්දේශිත ආකාරයට පොහොර යොදන්නග

·        රෝගී ගස් හා ගෙඩි ක්ෂේත්‍රයෙන් ඉවත් කර විනාශ කර දමන්නග

 

04.  පිටිපුස් රෝගය

·        සුදුපාට පිටි වැනි දිලීරයේ කොටස් කොලවල යටි පැත්තේ මුලින් ම ඇති වේ.

·        කොල වල උඩ පැත්ත කහ පාට වේ.

·        කොහොඹ කොල යුෂ යෙදී ම.
05.  ඇන්ත්‍රැක්නොස් රෝගය ·        ගෙඩි කුණු වීම

·        කද ඉහළ සිට කුණු වීම

·        මල් හැලී යාම

 

·        රෝගී ශාක ගලවා ඉවත් කිරීම.

 

06.  ගෙඩි වල යට කුණු වීම

බෝගයට ලැබෙන ජලය අඩුවීම හෝ වැඩිවීම නිසා සිදුවේ.

 

·        ගෙඩියේ යටි පැත්ත කුණු වීම

 

·        වතුර වැඩි කාලවලදී කාණු ගැඹුරු කර ජලය බැස යාමට සලස්වන්න

·        වතුර හිග කාල වලදී වතුර සපයන්න.

·        තෙතමනය ඒකාකාහීව පවත්වාගෙන යාම සදහා පිදුරු, කොල වර්ග ආදීය යොදන්න.

උපුටා ගැනීම – https://myschool.lk/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *