බීට්රූටි වගාවේ රෝග හා පළිබෝධ පාලනය

🍁රෝග හා පළිබෝධ හානි🍁 ️🌿කෘමි පාලනය කියත් පණුවා පැළ පාමුල ප්‍රදේශයෙන් කපා දමා විනාශ කරයි. වර්ධනය වූ පසු අලය කා දමයි. දරුණු හානියක් පවතින විට නිර්දේශිත කෘමිනාශකයක් පැළවලට යොදන්න. ️🌿රෝග පාලනය ☘️දියමලන්කෑම (Phytopthora spp. Pythium spp.) බීජ පැළ වලට වයස සති 2 පමණ වනතෙක් වැළඳෙන රෝගයකි. රෝග කාරක දිලීරය මුදුන් මුලට හා බීජාධරයට හානි කිරීම … Continue reading බීට්රූටි වගාවේ රෝග හා පළිබෝධ පාලනය