බීට්රූටි වගාවේ රෝග හා පළිබෝධ පාලනය

🍁රෝග හා පළිබෝධ හානි🍁

🌿කෘමි පාලනය
කියත් පණුවා


පැළ පාමුල ප්රදේශයෙන් කපා දමා විනාශ කරයි. වර්ධනය වූ පසු අලය කා දමයි. දරුණු හානියක් පවතින විට නිර්දේශිත කෘමිනාශකයක් පැළවලට යොදන්න.

🌿රෝග පාලනය
☘️දියමලන්කෑම (Phytopthora spp. Pythium spp.)
බීජ පැළ වලට වයස සති 2 පමණ වනතෙක් වැළඳෙන රෝගයකි. රෝග කාරක දිලීරය මුදුන් මුලට හා බීජාධරයට හානි කිරීම නිසා කුඩා පැළ මැලවී මැරී යයි. මේ සඳහා තිරාම්, කැප්ටාන් වැනි දිලීර නාශකයක් තවානට යොදන්න.

☘️සර්කස්පෝරා පත්ර පුල්ලි රෝගය
ආර්ද්රතාවය වැඩි උෂ්ණ කාළගුණික තත්ත්ව යටතේ වගාවට බහුලව වැළඳෙන රෝගයකි. නිර්දේශිත දිලීර නාශක යොදා රෝගය පාලනය කළ හැකිය.

☘️අල කබොලු රෝගය
පසේ පී.එච්. අගය වැඩි විට අල වල කබොලු වැනි ස්වභාවයක් මතුවේ. පසේ පී.එච් අගය පාලනය මඟින් රෝගය වළක්වා ගත හැකිය. අල සඳහා වෙළඳපොළ වටිනාකම අඩු වේ.

☘️ෆියුසේරියානු කුණු වීම
බෝගයේ නඩත්තු කටයුතු සිදුකිරීමේදී අලයට සිදුවන හානි නිසා දිලීර ආසාදනය සිදු වී අලයේ පැලුම් හටගෙන කුණු වීමට ලක්වේ. භෝගය නඩත්තුවේද අලයට හානි සිදුනොවන ලෙස සිදු කිරීම වැදගත්ය. පසේ ජලය බැස යාම හොඳින් සිදුවන ලෙස පස සැකසිය යුතු අතර රෝග ආසාදනයක් දුටු විට නිර්දේශිත දිලීර නාශකයකින් පාංශු ප්රතිකාර සිදුකළ යුතුය.

‍ගෙවත්තේ බී‍ට්රූට් වගා කරමු

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *