ස්වභාවික ක්‍රම මගින් කුඩිත්තා පාලනය කරන ආකාරය.

කුඩිත්තා Aphids. ▪️මොවුන් රංචු වශයෙන් සිටින අතර වෛරස් වාහකයන් වේ. මෘදු ශරීරයක් දරයි.   ▪️මොවුන් ලපටි පත්‍ර හා රිකිලි වලට හානි කරයි.කදෙන් හා පත්‍ර වලින් යුෂ උරා බොයි.බෝග වර්ධනය බාල වේ. බෝග වලට වෛරස් රෝග බෝ කරයි.බෝග වගාවේ අස්වැන්න අඩු කරයි. ▪️මොවුන් අපගේ වගා බිමෙන් ස්වභාවිකව ඉවත් කිරීමට පහත සදහන් ද්‍රාවණය භාවිතා කර හෝ පහත … Continue reading ස්වභාවික ක්‍රම මගින් කුඩිත්තා පාලනය කරන ආකාරය.