පොල් ආශ්‍රිත කර්මාන්ත

පොල් ගස කප්රුකක් සේ හඳුන්වනු ලබන්නේ ශාකයේ  සෑම කොටසකින්ම යම් ප්‍රයෝජනයක් ගත හැකි නිසා යි. ඒ අනුව පොල් ගසේ එක් එක් කොටස භාවිතා කරමින් පහත දේවල් නිපදවනු ලබනවා. පොල් මදය මඟින් 1) කොප්පරා 2) පිසීමට ගන්නා පොල් තෙල් 3) නැවුම් පොල්තෙල් 4) ආහාර වර්ග 5) සබන් 6) ෂැම්පු පොල් කෙඳි මඟින් 1) ලණු 2) බුරුසු … Continue reading පොල් ආශ්‍රිත කර්මාන්ත