කාබනික වගාව අසාර්ථක වීමට බලපාන හේතු

කාබනික පොහොර කොච්චර දැමමත් අස්වෙන්නක් ලබෙන්නෙ නැද්ද ? වර්ථමාන කාබනික කෘෂිකර්මාන්තයේදී  මුහුන දෙන ගැටලු රාශියක් ඇත. ඒවා එකිනෙක සාකච්ඡා කරමු. කාබනික පොහොර වලට බෝගය හොදට හැදෙනවා ඒත් අස්වැන්න අඩු වෙනවා. මෙයට බලපාන හේතු රශියක් ඇත. එයින් ප්‍රධාන ගැටලුව නම් අද වෙනකොට ලංකාවේ බොහෝ ජනපද වල කෘෂිරසායනික භාවිතය නිසා පස සහ පසේහි ශුද්‍රජීවීන් විශාල වශයෙන් විනාශ … Continue reading කාබනික වගාව අසාර්ථක වීමට බලපාන හේතු