වෛරස් රෝග වාහක සුදු මැස්සා

තක්කාලි වලට කහවන් කොඩවීමේ වයිරස් රෝගය (Tomato yellow leaf curl virus), මඤ්ඤොක්කා වගාවට පත්‍ර විචිත්‍ර වයිරස් රෝගය ( Cassava Mosaic ), මිරිස් වලට දුම්කොළ පත්‍ර කොඩවීමේ වයිරස් රෝගය (tobacco leaf curl ), පැපොල් පත්‍ර කොඩවීමේ වයිරස් රෝගය යන රෝග ඇතුළු තවත් රෝග රැසක වාහකයා වන්නේ සුදුමැස්සායිℹ️ 🚫ස්වරූපය🚫 🔷සුහුඹුල් එහෙමත් නැත්නම් වැඩිහිටි සතා අදුරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ … Continue reading වෛරස් රෝග වාහක සුදු මැස්සා