ඉල්මැස්සා හානිය

♻️Scientific name: Bactrocera cucurbitae ♻️Phylum: Arthropoda ♻️Higher classification: Bactrocera ♻️Rank: Species. ♻️Family: Tephritidae. ✍️ඉල් මැස්සාගේ සුහුඹුල් ගැහැණු සතුන් කරල සිදුරු කර එහි බිත්තර දමයි. ඉන් පිටවන කීටයින් කරලේ මාංශලය ආහාරයට ගනිමින් වැඩේ. කරලේ වර්ධනය ඕනෑම අවස්ථාවකදී හානි සිදුකළ හැකිය. ඉල් මැස්සාගේ කීටයින් කරල තුළ සිදුකරන හානිය නිසා කරල් කුණු වී යයි. වැල් අවට පොළව රේක්කයකින් … Continue reading ඉල්මැස්සා හානිය