විසිකරන ඇපල් ඇටයෙන් පැලයක් ?

● ඔව්. ඔබටත් පුලුවන් ඇපල් කාලා අපතේ දාන ඇපල් ඇටයෙන් පැලයක් ගන්න උත්සහ කරන්න. 🌱🌱🍎

මේ සදහා කරන්නා වූ පිලිවෙත් හා ලබාදෙන්නා වූ විශේෂිත තත්වයන් පිලිබදව අප ඔබට අවබෝධයක් ලබා දෙන්නම්.
■ අවශ්ය කරන දේවල්.
-හොදින් ඉදුනු ඇපල් ගෙඩියක ඇට.
-පිහියක්.
-වතුර වීදුරැවක්.
-කඩදාසි තුවායක් (සේවියට් පේපර්)
-කුඩා පොලිතීන් බෑගයක් .
-ශීතකරනයක්.
-දිරායන සුලු පෝච්චියක්.
-කොම්පෝස්ට්.
-වැලි.
මේ දේවල් එකතු කරගෙන පහත පියවරවල් අනුගමනය කරමින් ඔබටම ඇපල් පැලයක් හදා ගන්න උත්සහ ගන්න.😊👇

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *