ඇන්ත්‍රැක්නෝස් රෝගය සහ පාලනය (Anthracnose)

✍️ ✍️✍️අඹ, කෙසෙල් හා පැපොල් වැනි පලතුරුවලට මෙන්ම තක්කාලි, බෝංචි, වට්ටක්කා, ලීක්ස් ආදී එළවළු වලටද ලූනු, සුදු ලූනු, අර්තාපල් වැනි බෝගවලටද වැළදෙන රෝගයකි. අඹ, කෙසෙල්, මිරිස්, බෝංචි, එළවළු යන බෝගවල මෙම රෝග ලක්ෂණය බහුලවම දක්නට හැකිය. ශාකවල ඕනෑම වර්ධක අවධියක ඕනෑම කොටසක මෙම රෝගය වැළදීමේ හැකියාව ඇති අතර බහුලවම පත්‍ර හා මේරූ ඵලවල දක්නට හැකිය. ⭐ඇන්ත්‍රැක්නෝස් … Continue reading ඇන්ත්‍රැක්නෝස් රෝගය සහ පාලනය (Anthracnose)