ඉගුරු වගාවේ කරදරකාරී පළිබෝධකයා…

“කද විදින පනුවා”   මේ දවස්වල ඉගුරු වගාවට වැඩිපුර කරදර කරන ප්‍රධාන පලිබෝධකයෙක් ගැන ඔයාලට කියන්න මට හිතුනා… මොකද මේ දවස්වල ඉගුරු වගා කරපු හුගාක් ගොවි මහත්ම මහත්මීන්ගෙන් එන ගැටළුවක් තමයි මේ පලිබෝධ හානිය…   මේ photos බලන්නකෝ… මේ මම බලන්න ගියපු කද විදින පනුවාගේ හානියට ලක්වුණු ගොවි මහතෙකුගේ ඉගුරු වගාවකින් මමම ගත්ත ඒවා… පුළුවන් … Continue reading ඉගුරු වගාවේ කරදරකාරී පළිබෝධකයා…